Menu
Obec Raková
ObecRaková

Historie

Hasičský sbor v Rakové byl založen v listopadu roku 1898 za přítomnosti 24 zdejších občanů. Ustavující schůze se konala na popud starosty obce pana Šimka v místním hostinci u pana Josefa Nolče. Schůzi řídil pan Josef Mošna, byli zvoleni první činovníci sboru. Vojtěch Šimek, rolník, předseda, Josef Runt, rolník, velitel, František Böhm, rolník, podvelitel, Leopold Kotora, obchodník, jednatel, František Bůcha, pokladník. Zakládající členové přispěli částkou 27 zlatých. Přispěli také hrabě Valdštejn, majitel zámku Kozel, továrník Hirsch, prof. Ing. František Červený, Josef Hamer, majitel rokycanské pily, obec Veselá, První česká pojišťovna a další, celkem částkou 109 zlatých.

V roce 1899 se konalo první veřejné cvičení sboru a zároveň byla pro sbor zakoupena jednoproudá stříkačka od firmy Smekal za 1080 zlatých, výstroj a výzbroj pro 18 členů. V témže roce byla slavnost svěcení stříkačky. Cvičitelem místního sboru byl pan Tycar ze Lhůty Šťáhlavské. Na památku za vyučování mu byl zakoupen kord.

V roce 1901 byla založena sborová knihovna.

V roce 1904 již knihovna čítala 118 svazků. Knihovníka dělal pan Václav Nolč. Tohoto roku byl zvolen nový výbor, František Bůcha, předseda, František Böhm, velitel, František Šimek, náměstek, František Bílek, jednatel, Václav Runt, pokladník, František Červený, četař. Složení výboru se kromě funkce jednatele, toho od roku 1908 dělal Jaroslav Živný, neměnilo až do roku 1919.

13. června 1909 se v Rakové konal 14. sjezd župy rokycanské.

V roce 1914 byla vyhlášena mobilizace, členové museli odejít plnit vojenskou povinnost. Až do roku 1919 sbor upadal. Ve světové válce padlo 7 občanů.

12. října 1919 byli zvoleni noví funkcionáři sboru, František Bůcha, předseda, Josef Zikmund, velitel, Josef Bílek, náměstek, Jaroslav Pouska, jednatel, Václav Červený, pokladník.

První hasičský ples, o kterém máme záznamy, se konal 10. ledna 1920. Vstupné měli páni 7 korun a dámy 5 korun. Při této příležitosti se prodávaly losy z dětské nemocnice v Praze. Na plese hrála kapela pana Kašpara z Rokycan. V témže roce zemřel prof. Ing. František Červený, který odkázal sboru 100 kč. Za tuto částku mu bylo poděkováno v týdeníku Žďár. Na valné hromadě bylo usneseno zlepšit vybavení sboru. Objednala se látka na pracovní oděvy, píšťaly a návojníky. Přítel Josef Zikmund vedl spolkovou knihovnu a při každé příležitosti dával návrh na zakoupení nových knih. Sborová knihovna byla jednou z prvních v župě rokycanské. Příspěvky členů do sboru byly dobrovolné. Při neplnění povinností členů a hlavně liknavých funcionářů udělil pan předseda ohnivou důtku. Toto bylo poprvé 30. prosince 1920 a ne naposledy.

Na valné hromadě v roce 1921 byla volba funkcionářů lístková a byl navržen trubač Václav Rottenborn a listonoš Václav Bystřický. Byla projednána stavba leziště, ale o místě stavby se sbor nedohodl. Příspěvky v tomto roce nezaplatil nikdo. Byla podána přihláška na pojištění mužstva a jednoho páru koní. 10.5.1921 zemřel dlouholetý předseda František Bůcha a byl celým sborem doprovozen na hřbitov. Paní Bůchová věnovala sboru 100 kč. Novým předsedou byl zvolen Josef Zikmund. Na výborové schůzi byla projednána zřízení hasičská v obci a v obvodu 8 km. Patřila sem Lhůta, Rokycany a Kamenný Újezd. V naší obci nejvíce pojišťovaly pojišťovny Slávie a Rolnický vzájemný pojišťovací ústav. Sborová knihovna čítala 216 knih. Bylo projednáno zakoupení plátna, jelikož měl být oblek v barvě modré místo bílé. Všechna mužstva měla nacvičovat prostná cvičení a župní signály. Za tímto účelem pořádal župní dozorce ve spolkové místnosti "U koruny" v Rokycanech 3 denní cvičení. Sbor v tomto roce dlužil župní příspěvek pokladníkovi župy panu V. Šilpochovi z Tymákova. Na žádost sbor dostal od obce příspěvek 400 kč. Každý rok sbor uspořádal ples a věneček. Na zajištění těchto akcí byl vždy sestaven početný přípravný výbor. Velitel navrhoval, aby pořadatelé zachovali úplný pořádek a zároveň aby nebylo dovoleno tančení svobodných s vdanými ženami.

V roce 1922 se podle zákona stala sborová knihovna veřejně přístupnou, tudíž měla nárok na obecní podporu. Tohoto roku se začaly stavět požární hlídky při tanečních zábavách a divadelních představeních.

v roce 1923 byl pořádán hasičský výlet do lesa přítele Pousky "Na kotlíkách" se svolením majitele. Členové byli rozděleni na různé atrakce. 12. srpna 1923 byly oslavy 25. výročí založení sboru s veřejným cvičením. Přítel podvelitel navrhl, že kdo se cviční nezůčastní, zaplatí 15 kč do sborové pokladny. Toto bylo schváleno jednohlasně. Jelikož bylo ve sborové pokladně vždy málo peněz, bylo rozhodnuto, že bílé kalhoty dostane ten, kdo zaplatí nové modré, a že staré šroubení z hadic se demontuje a použije na hadice nové. Bylo konečně postaveno leziště ve spodní polovině obce. Bylo však malé a hrbolaté. Obvodní dozorce stavbu prohlédl a doporučil leziště zastřešit z důvodu prodloužení životnosti. Na každé schůzi bylo předčítáno z "Hasičských rozhledů". V tomto roce vznikly první hasičské ozdravovny

V roce 1924 sbor přistupuje k župě Sedlec u Plzně. Župní příspěvek byl zvýšen z 26 na 30 kč. Na župní schůzi bylo usneseno, že každý sbor musí mít knihu "Lékař a samaritán". Místní členové se zúčastnili cvičení v Tymákově. Konaly se přípravy na "Oslavy Husovi" splečně se členstvem DTJ. 26. listopadu 1924 hořelo u pana Pousky. Po tomto požáru vstoupilo do sboru 6 nových členů.

V roce 1926 se sbor zúčastnil cvičení na Lhůtě a v Tymákově. Skrze toto cvičení vzniklo mnoho nepříjemností, hlavně ohledně oblečení. Župní cvičení bylo v Rokycanech a cvičilo se s košíky, žerděmi a stříkačkami, vyzbrojování a odzbrojování. Sbor se cvičení nezúčastnil. Po tomto cvičení byla projednána neúčast a podána zpráva, že na pokladní hotovosti nic není. K dalšímu projednání nedošlo z důvodu, že členové nemají zájem o činnost hasičstva a baví se o něčem jiném.

Na valné hromadě roku 1927 se rozhodlo zakoupit docházkovou knihu a že chlapec, jež chodil s oběžníkem dostal 1 kč za schůzi. V tomto roce žádá sbor z Veselé, který je v začátcích, o výstavbu leziště na obecním pozemku v Hliništi a zavazuje se jej vystavět a udržovat. Do župní školy se přihlásil velitel, vzdělavatel a jednatel. Do samaritánského kurzu byl vyslán jako dorost Josef Zikmund a Václav Runt. V srpnu se sbor účastnil 1. veřejného cvičení ve Veselé.

V roce 1928 se sbor zúčastnil 1. veřejného cvičení na Mokrouších. V tomto roce byl založen dorost. 17. října 1928 vznikl velký požár ve stodole přítele Živného.

Roku 1929 bylo usneseno založit jinošskou družinu a ženský odbor. Byla založena samaritánská stráž. Konala se veřejná cvičení v ohradě přítele Josefa Červeného, rolníka, č.p. 9. Výtěžek ze cvičení byl 1500 kč.

V roce 1930 se objednaly nové lampy na stroj. Členskou základnu sboru tvořilo 17 členů, 15 přispívajících, jeden čestný člen. Ženský odbor měl 12 členek, dorost 11 členů a samaritánský odbor 4 členy.

Roku 1931 byla zakoupena karbídová lampa od pana Kubáta z Rokycan.

V roce 1932 obvazoval samaritánský sbor 14 úrazů. Bylo usneseno koupit 2 bílé obleky. S barvou obleků byly vždy velké problémy. Některá cvičení se konala v bílém, některá v modrém oblečení. Proto se sboru nevyplatila unáhlenost v prodeji starých bílých obleků.

V roce 1933 se při plese vybíralo vstupné před vchodem do sálu, nikoli v sále, poněvadž členové musí dlouho sedět u poklady. Sbor dostal od pana Soukupa z Rokycan půlkou piva na ples. Ta se po domluvě s hostinským narazila až ráno za účasti 6 členů sboru. Ohledně toho vzniklo mnoho nepříjemností. V tomto roce vysvětluje vzdělavatel o zavedení tykání člen členu ve sborech a slovo bratře a jeho význam. Členové se poprvé seznámili s umělou pěnou. Navrhuje se, aby sbor šetřil na novou motorovou stříkačku. Sbor obdržel poděkování od města Rokycan za zakročení při lesním požáru.

V roce 1935 nastupuje přítel Zikmund na vojnu a knihovnu přebírá Rudolf Bílek. Přítel Václav Čejka se zavázal, že v případě zakoupení motorové stříkačky přispěje částkou 500 kč.

V roce 1936 bylo oznámeno, že se bude cvičit dle vojenských řádů. Na plese v únoru bylo v tombole 25 kg pomerančů a 5 kg čokolády. Na schůzích se projednávala protiletecká obrana obyvatelstva a velitelem této obrany se stal Jaroslav Nolč. U župy bylo 975 mužů a 33 žen. Sbor se zúčastnil cvičení na Lhůtě. Župa zakoupila prapor za 5000 kč.

V roce 1937 byla podána stížnost obci, jež by měla zakoupit novou motorovou stříkačku skrze nedostatek vody. Jedná se zejména o horní část obce a pro případ náletu.

V roce 1938 zemřel zakládající člen Vojtěch Šimek.

V roce 1939 čítá sbor 36 členů. Všichni jsou seznámeni s novými stanovami. Funkcionáři se volí na období 3 let. Bylo oznámeno, že veřejná cvičení se odkládají na neurčito. Dle dopisu zemského úřadu se mění název Sbor dobrovolných hasičů v Rakové na Hasičský sbor v Rakové. 23.7.1939 se konala výroční valná hromada na počest 40 let činnosti sboru.

V roce 1940 byla zakoupena motorová stříkačka od f. Smekal za 22 000 korun. Za 42 let činnosti sboru, od roku 1898,  sbor zasahoval u 40 požárů.

Hasičský sbor byl první organizací, která po válce v roce 1945 obnovila v obci činnost. Zvolen byl předseda, Bůcha František č.p. 18, velitel, Rottenborn Josef č.p. 29 a jednatel, Živný Josef č.p. 44.

V roce 1948 byla odsouhlasena přestavba požární zbrojnice. Rozpočet byl 250 000 korun. Sbor obdržel místo na vodní nádrž a s prací bylo započato na obecní louce.

V roce 1950 byl přijat návrh na stavbu obecního vodovodu, požární nádrže a kanalizace v celkové hodnotě 1100000 kč. V témže roce bylo navrženo zakoupení požárního vozu.

V roce 1952 byl postaven sušák na hadice u JZD.

V období 1953-1978 byl předsedou Červený Josef č.p. 51, Bílek Josef, Rottenborn Václav ml. č.p. 60, velitelem byl Rottenborn Jan č.p. 29 a Nolč Jaroslav, jednatelem Živný Josef (1945-1976), skladníkem Rudolf Bouše a Václav Rottenborn č.p. 15.

V roce 1971 sbor získal nový přívěs pro hašení PPS 12 s motorovou stříkačkou PS 12.

6. srpna 1978 se konaly oslavy 80 let založení sboru. Nejstaršími členy sboru byli: Vícha Václav (49 let u sboru), Červený Josef a Čada Alois. Oslavy se zúčastnily všechny sbory okrsku a zástupci okresního sdružení z Rokycan. Tymákovští hasiči přijeli s koňmi taženou stříkačkou. Bylo provedeno ukázkové cvičení a večer byla taneční zábava.

V roce 1981 padl návrh na realizaci nové zbrojnice v přístavbě kulturního domu a rekonstrukce požární nádrže na návsi.

V roce 1982 byla ukončena rekonstrukce požární nádrže na návsi a rozšířena studna pro kulturní dům. Byl zvolen nový předseda Synek Josef, velitel Rottenborn Václav a jednatel Matuška Miroslav.

V roce 1983 byly zahájeny práce na nové zbrojnici v přístavbě kulturního domu. Na podzim byla dokončena hrubá stavba. Sbor se rozloučil s členem panem Pomyjem.

V roce 1984 se sbor rozloučil s členy Václavem Víchou a Václavem Rottenbornem č.p. 60.

V roce 1985 proběhlo stěhování sboru do nové zbrojnice v přístavbě kulturního domu. Zemřeli členové Jaroslav Bouše a pan Synek.

V roce 1987 byl postaven sušák na hadice s montáží sirény. 4 členové sboru získali odznak VP3.

V roce 1988 se konaly oslavy 90 let založení sboru. Členská základna činila 36 členů. Sbor zasahoval u rozsáhlého požáru seníku v areálu JZD v Kakejcově. V tomto roce zemřeli členové Červený Josef č.p. 34 a Červený Josef č.p. 51.

V roce 1992 sbor zapůjčuje, za účelem získání více místa ve zbrojnici, historickou motorovou stříkačku R.A. Smekal do hasičského muzea v Koterově.

V roce 1993 oslavil sbor 95. výročí svého založení a při té příležitosti uspořádal okrskovou soutěž v požárním sportu. V tomto období dochází k výrazné generační obměně aktivních členů sboru.

Roku 1998 sbor oslavil 100. výročí svého založení. U této příležitosti byla uspořádána slavnostní schůze, slavnostní průvod obcí s uctěním památky padlých. Byli vyznamenáni zasloužilí členové sboru Jaroslav Nolč st., Jaroslav Böhm, Miroslav Paul, Josef Synek, Milan Ševčík st. a Václav Bystřický. Sbor uspořádal okrskovou soutěž v požárním sportu. Ve zbrojnici byla zřízena šatlava, do níž policajti v dobových uniformách odváděli "provinilce". Tento rok vstoupilo do sboru 5 nových členů.

Na valné hromadě sboru v roce 2006 byl zvolen starostou sboru Václav Rottenborn ml., velitelem Milan Ševčík ml., strojníkem David Kartýsek, hospodářem Martin Živný. Jednatelem byl Miroslav Matuška. V březnu jednotka sboru zasahovala u požáru domu pana Pánka č.p. 37. Požár vznikl od nechráněného svítidla a vyhořel celý obytný prostor domu.

V roce 2007 jednotka sboru zasahovala u lesního požáru u Nevidského rybníka, zásah trval 6 hodin, jednotka pracovala na dopravě vody a dohašování hrabanky.

V roce 2008 sbor oslavil 110. výročí založení, součástí oslav byl i sraz rodáků Rakové. Sbor uspořádal okrskovou soutěž v požárním sportu.

v roce 2010 se jednotka sboru zúčastnila praktického cvičení v Kornaticích, které simulovalo ochranu chatové oblasti před šířícím se lesním požárem.

V roce 2012 byli na valné hromadě sboru zvoleni noví členové výboru sboru. Velitel Jaroslav Nolč, strojník Václav Mošna. Starostou byl Václav Rottenborn, jednatelem Miroslav Matuška, hospodářem Martin Živný. Sbor se zúčastnil přednášky na téma civilní obrany, požární prevence a první pomoci v Kornaticích. Praktické cvičení okrsku se konalo u Rakovského rybníka se zaměřením na hašení lesního požáru v terénu s velkým převýšením. Sbor každoročně pravidelně pořádá Novoroční výstup na Kotel, Posvícenskou zábavu a Pěkné posezení a organizuje májové oslavy.

Na 115. výročí založení roku 2013 sbor uspořádal slavnostní schůzi, při které starosta okresního sdružení hasičů pan Frost předal 6 medailí za zásluhy zasloužilým členům sboru. Oceněni byli Jaroslav Böhm, Václav Bystřický, František Frühauf, Václav Rottenborn st., František Sak a Milan Ševčík st.. Sboru byla udělena medaile za příkladnou práci. Uskutečnilo se setkání rodáků Rakové, sbor uspořádal okrskovou soutěž v požárním sportu. K vidění byla ukázka historické techniky z muzeí v Koterově a v Sedlci.

V roce 2014 jednotka sboru zasahovala u požáru stodoly pana Červeného č.p. 51. Požár komplikovaly lahve se stlačeným plynem pro svařování. Dřevěné konstrukce shořely úplně, stodolu byl majitel nucen posléze zbourat. Praktické cvičení se uskutečnilo v Nevidě a bylo zaměřeno na provádění tlakových zkoušek strojů. Výbor sboru se na žádost obce uvolil opustit hasičskou zbrojnici v budově kulturního domu z důvodu realizace školky Ráček v prostorách zbrojnice a bývalých šaten TJ Sokol Raková. Sboru byla obcí přislíbena nová zbrojnice. Bylo rozhodnuto, že do doby, než bude postavena nová zbrojnice, bude potřeba techniku, výzbroj a výstroj uskladnit v soukromých prostorách jednotlivých členů.

V roce 2015 započala výstavba nové požární zbrojnice. Členové se díky odpracovaným brigádám podstatnou měrou zasloužili na výstavbě zbrojnice. V květnu byl jednotce sboru vyhlášen poplach v rámci prověřovacího cvičení jednotek II. okrsku. Cvičení bylo ve Skořicích se zaměření na výjezd jednotek mimo oblast II. okrsku a dopravu vody. 29.12. se sbor s technikou stěhuje do nové požární zbrojnice.

V únoru roku 2016 jednotka sboru zasahovala u požáru seníku v areálu farmy Raková. 30.9. sbor získal starší dopravní automobil Avia A30 od sboru z Hrádku. Jednalo se o první automobil v historii sboru.

V roce 2017 došlo k výměně malých vrat do zbrojnice za velká výsuvná. 30.7. sbor získal starší cisternový automobil Škoda 706 RTHP od sboru ze Skořic. Historicky se jednalo o první cisternový automobil sboru z Rakové.

V květnu roku 2018 se jednotka sboru zúčastnila rozsáhlého taktického cvičení Brdy. Nácvik hašení rozsáhlého lesního požáru s velkokapacitní dopravou vody a leteckým hašením absolvovalo 8 jednotek HZS, 20 jednotek sborů a 5 jednotek z Německa. Sbor oslavil 120. výročí založení, v rámci oslav byla slavnostně otevřena nová zbrojnice a byly vysazeny památeční stromy. Po 15 letech bylo obnoveno soutěžní družstvo žen. Sbor přijal 17 nových členů, z toho 14 bývalých členů Českého červeného kříže. Členská základna sboru čítá 49 členů, z toho 16 žen a 33 mužů. Obecní zastupitelsvo rozhodlo, že k současné zbrojnici přistaví další prostory, tj. garáž, šatnu a soc. zařízení, k užívání sboru. Sbor nově začíná pravidelně pořádat Dětský maškarní ples a Babský bál.

V roce 2019 se jednotka sboru účastní výcviku záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny. V květnu se účastní taktického cvičení v Brdech, jehož se účastnilo celkem 320 hasičů z 27 jednotek západočeského kraje a 10 z Německa. Cvičení bylo zaměřené na hašení požáru cílové plochy bývalé vojenské střelnice. Sbor získal pro potřeby jednotky motorovou pilu Stihl. Sbor u příležitosti setkání 3 obcí Raková pořádá štafetu pro 5 členná družstva. Jednotka sboru zasahuje u požáru rodiného domu pana Chlada č.p. 48. Požár vznikl ve sklepě od elektrického zařízení. Také zasahuje u rozsáhláho požáru průmyslového zařízení v Tymákově. Je ukončna přístavba hasické zbrojnice, sbor tedy využívá celkem 2 garáže pro automobily, šatnu, sklad a sociální zařízení. Po dlouhých peripetiích je navrácena zpět do Rakové historická stříkačka R.A. Smekal, r.v. 1940, v nepůvodním, ale technicky uspokojivém stavu.

Na valné hromadě roku 2020 jsou do výboru sboru zvoleni tito představitelé: starosta Václav Rottenborn, velitel Jaroslav Nolč, strojník Václav Mošna, jednatel Marek Radoň, hospodář Martin Živný, materiálně technický referent Ladislav Šlajer, referentka žen a kultury Naděžda Kartýsková.

V roce 2021 jednotka sboru, čítající 16 členů, začala pro zásahy používat dýchací techniku, čímž se jí rozšířil hasební obvod v rámci požárního poplachového plánu. Jednotka začíná pravidelně vyjíždět i na zásahy odstranění stromů padlých na komunikace. Kulturní činnost sboru v letech 2020 a 2021 je značně poznamenána pandemií nemoci COVID-19, kdy se nemohou pořádat hromadné kulturní akce. Na podzim byl poprvé v historii sboru založen oddíl mladých hasičů. Kroužku se každý týden účastní přes 20 dětí od 6 do 15 let a vede ho 7 žen, vedoucích.

Na řádné valné hromadě sboru v roce 2022 byly zvoleny do výboru sboru referentka mládeže Andrea Živná a kronikářka Martina Živná. Členská základna sboru čítá 68 členů - 17 žen, 27 můžů, 15 dívek, 9 chlapců. Jednotku sboru tvoří 19 členů - 17 mužů, 2 ženy, tento rok absolvovala 6 zásahů. 6. června sbor získal cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 815 od sboru z Božkova. Pro potřeby jednotky je pořízena elektrocentrála Heron. Do kolektivu mladých hasičů začaly docházet i děti předškolního věku.

V roce 2023 obecní zastupitelstvo vyhovělo požadavku sboru a rozhodlo o výstavbě klubovny pro volnočasové aktivity mládeže v prvním nadzemním podlaží hasičské zbrojnice. Pro potřeby jednotky sboru bylo pořízeno benzínové kalové čerpadlo Heron. 30.3. vypukl požár v Rakové v rekreačním objektu č.ev. 2. Na místě zasahovalo 6 jednotek. Jednotka Raková vyjela s veškerou technikou v počtu 10 členů, zásah jednoky trval 18 hodin. Z velké části dřevěný objekt byl požárem téměr úplně zničen, vyhořely všechny místnosti i střešní konstrukce. Došlo k lehkým zraněním nájemníka vlivem popálení. Mladí hasiči, v kategorii mladších, se v okresním kole soutěže Plamen umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola. Následně se v krajském kole hry Plamen umístili na 6. místě. 1. července sbor uspořádal slavnost při příležitosti 125. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi bylo vzpomenuto na historii sboru a byly vyzdviženy důležité události posledních let. Došlo k ocenění členů sboru. Medaile za zásluhy byla udělena Václavu Rottenbornovi a Miroslavu Matuškovi. Medaile za zásluhy byla též udělena našemu sboru. V průběhu dne se konala otevřená okrsková soutěž v Požárním sportu. K vidění bylo několik ukázek s hasičskou tématikou, večer sbor pořádal taneční zábavu. 9. září sbor pořádal okresní kolo hry Plamen v disciplíně Požární útok. Zúčastnilo se 8 družstev mladých hasičů. 21.10. se jednotka zúčastnila taktického cvičení v Litohlavech. Cvičení bylo zaměřeno na kyvadlovou dopravu vody a dálkovou dopravu vody hadicemi pro hašení v nepřístupném terénu. Cvičení se zúčastnilo 24 jednotek z okresů Rokycany, PLzeň-město a Tachov. Za naši jednotku se zúčastnila dvě družstva.

V roce 2024 čítala členská základna sboru 66 členů - 17 žen, 27 můžů, 15 dívek a 17 chlapců. Jednotku požární ochrany obce tvoří 23 členů - 20 mužů a 3 žen. 25.2. absolvovala jednotka výcvik vedený HZS Rokycany zaměřený na zásah uvnitř budovy s dýchací technikou. Byly procvičovány postupy útoku po žebříku i po schodišti, vyhledávání a evakuace osob v zakouřeném prostředí. 19.3. byly zahájeny práce na přístavbě klubovny v hasičské zbrojnici. 6.4. se dvě družstva naší jednotky zúčastnila okrskového praktického cvičení v Kornaticích. Byly prověřeny schonosti jednotek okrsku efektivně zasahovat při hašení lesního požáru v lokalitě vzdálené od zdroje požární vody. 23.4. se v kulturním domě v Rakové konala soutěž mladých hasičů v pexesu, štafeta v uzlování a plnění odznaků odbornosti.

 

*Podklady pro tento přehled historie sboru byly čerpány z hasičské kroniky, obecní kroniky, župní kroniky, materiálů okresního muzea, materiálů současných i bývalých funkcionářů sboru a okrsku, občanů a pamětníků Rakové

Spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

SMS zprávy obce

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.